สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย กรมการขนส่งทางบก
สายตรงขนส่งจังหวัดเลย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย

ขนส่งจังหวัดเลย

แสดงคำถาม

ตั้งคำถาม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย กรมการขนส่งทางบก
     หัวข้อคำถาม : รถโดยสารประจำทาง ขอนแก่น-เมืองเลย ชอบควบคิว
  รายละเอียดคำถาม : รถโดยสารประจำทางเส้นทาง ขอนแก่น - เมืองเลย มักจะขาดคิว แล้วก็ควบคิว ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อน จะต้องรอ และนอกจากนั้นยังต้องยืนเบียดกันบนรถ แต่ทว่าเก็บค่าโดยสารเต็มราคา อีกทั้งยังไม่ฉีกตั๋ว รวมไปถึงมักไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสารในบางแห่ง อีกอย่างคือการจอดรอรับผู้โดยสารเป็นเวลานาน แล้วก็เร่งรีบเพื่อจะใหทันเวลา แต่ทั้งนี้ก็มีหลายคันที่บริการดีและสุภาพ ก็มีเป็นส่วนน้อย ขอความกรุณา ผู้ใหญ่ในกรมขนส่งช่วยบำบัดทุกข์ของราษฎรด้วยเถอะครับ
  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : อัครนันท์
  วันที่ตั้งคำถาม : 26 เมษายน 2555 08:48:37
  จำนวนผู้อ่าน : 1,532  ครั้ง
    คำตอบ/ข้อแนะนำ
  คำตอบ :

เรียน  คุณอัครนันท์

        สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยได้ตรวจสอบเรื่องการให้บริการของรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด 3 สายที่  217  ขอนแก่น - เลย  ตามที่คุณอัครนันท์  ได้แจ้งข้อมูลฯ ไปให้แล้ว  ขอเรียนผล  ดังนี้
        1.  กรณีที่ว่า  รถโดยสารสายนี้มักจะขาดคิว  และควบคิว  นั้น  จากการตรวจสอบปรากฎว่า  รถโดยสารต้องเสียเวลาไปเติมก๊าซ  NGV  ต้องใช้เวลาเข้าคิวเติมก๊าซนาน  บ่อยครั้ง  ทางปั๊มก๊าซเองมีปัญหาก๊าซขาด  เนื่องมาจากการส่งก๊าซ  ด้วยรถขนส่ง  เพราะปั๊มก๊าซของจังหวัดเลยไม่ได้อยู่ตามแนวท่อก๊าซโดยตรง  ที่เป็นปัญหาจิงๆ คือ  ปั๊มก๊าซ ในเขตจังหวัดเลย  ปัจจุบัน  มีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอวังสะพุง
        2.  กรณีเก็บค่าโดยสารนั้น  จากการตรวจสอบปรากฎว่า  เจ้าของรถยืนยันว่า  จะต้องออกตั๋วโดยสารทุกครั้ง  จึงขอให้ผู้โดยสารเรียกตั๋วโดยสารทุกครั้งที่ท่านชำระเงินค่าโดยสาร หากผู้เก็บค่าโดยสารไม่ยอมออกตั๋วโดยสารให้  ก็ขอให้ท่านจดแจ้งชื่อ / หมายเลขข้างรถให้ทราบด้วย  เพื่อที่บริษัทฯ  จะได้ลงโทษผู้เก็บค่าโดยสารได้
        3. กรณีการหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารนั้น  จากการตรวจสอบปรากฎว่า  รถโดยสารระหว่างจังหวัด (รถหมวด 3)  ไม่สามารถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารได้ทุกแห่งตามความประสงค์ของผู้โดยสาร  แต่จะหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร  ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยจะได้สอดส่องดูแลมิให้การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร  แต่ละจุดต้องใช้เวลานานมากเกินไป
        อนึ่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย  ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ข้อมูล  เพื่อจะได้แจ้งผู้ประกอบการขนส่งฯ  ให้ปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารต่อไป


  ตอบโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง
  ตำแหน่ง : ข่นส่งจังหวัดเลย
  วันที่ตอบ : 18 พฤษภาคม 2555 11:40:57